1. Företagsinformation

Information & bilder på hemsidan ägs av PCR-tester Stockholm eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse. PCR-tester Stockholm drivs av företaget Care and Music Stockholm AB org nr 556806-7275.

2. Priser

Tjänsten anges i Svenska kronor. Priset för våra tjänster är detsamma oavsett om friskintyg utfärdas (efter negativt analysresultat), friskintyg ej utfärdas (efter positivt analysresultat) eller om analys inte går att utföra.

3. Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan.

4.1 Bokning

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller annullera din bokning om vi inte anser att vi kan uppfylla tjänsten på ett adekvat sätt. Vi kommer då att meddela dig så fort vi kan via epost och/eller telefon.

4.2 Analys

PCR-tester Stockholms PCR-prover analyseras på laboratorium som följer Folkhälsomyndighetens krav. Provsvar ges samma dag efter att provet har utförts om det sker innan kl 11.00 i annat fall får man svar dagen efter senast kl 23:50 förutsatta att inga oväntade händelser sker.

Vissa prover kan i undantagsfall behövas analyseras igen vilket kan påverka svarstiden. Anledning till en andra analys av prov kan bland annat vara: detektion av låg virusnivå, icke bedömningsbara prover eller annan anledning. Det finns alltid en risk, i fåtal av fallen, att ett slutsvar på ett prov blir ej bedömbart. Då kan inget friskintyg utfärdas och laboratoriet brukar då rekommendera ett nytt prov.


PCR-tester Stockholms antigen-tester erhålls inom 30-60 minuter efter färdiganalyserad provsvar.

4.3 Ångerrätt och reklamation

Observera att man inte har ångerrätt när man bokat tid och ej avbokat tiden minst 24 timmar innan besöket. När du accepterar våra villkor samtycker du till att ångerrätten inte gäller vid avbokning när det är mindre 24 timmar innan ditt besök. Avbokar du minst 24 timmar innan ditt besök har du rätt till återbetalning av hela beloppet.

4.4 Återbetalning
Vid provsvar som förmedlats av laboratoriet och därefter förmedlats till kund via PCR-tester Stockholm utgår ingen återbetalning. Detta inkluderar provsvar som ger besked om positivt eller negativt provsvar samt de fåtal fall där provet ej är bedömbart eller där låg virusnivå upptäckts (LOD). Vi frånsäger oss samtligt betalningsansvar vid händelse enligt punkt 8.1 Force Major. PCR-tester Stockholm ansvarar inte för eventuella kostnader, till exempel till följd av utebliven resa, som kan komma att uppstå till följd av ett positiv covid-19-prov och ej bedömbart provresultat.

5.1 Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer PCR-tester Stockholm att behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Genom att godkänna köpvillkoren samtycker du att erhålla SMS skickat till ditt mobilnummer och e-postadress när du har bokat din tid för provtagning, när ditt intyg har utfärdats, erhåller kopia av intyget samt annan relevant kommunikation mellan dig och PCR-tester Stockholm.
Våra intyg skickas via mail via lösenordskyddad fil.
PCR-tester Stockholm behandlar personuppgifter och är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter behandlas för att PCR-tester Stockholm ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):
• För att ta emot och bearbeta dina uppgifter och eventuellt skriva recept till dig.
• För att hantera eventuella återbetalningar.
• För att skicka dig sms-aviseringar.
• För att lagra dina journaluppgifter enligt gällande lagstadgade krav.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta PCR-tester Stockholm via [email protected]. Du kan även använda denna e-postadress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:
• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
• Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
• Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i PCR-tester Stockholms berättigade intressen.

5.2 Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, personnummer, adress och telefonnummer (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att PCR-tester Stockholm ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor. Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att PCR-tester Stockholm ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på PCR-tester Stockholm berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på PCR-tester Stockholm skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som PCR-tester Stockholm anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för betalning och journalföring. Dessa aktörer är baserade i EU/EES. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som PCR-tester Stockholm är förpliktade att göra detta. Därefter kan Personuppgifterna raderas.

5.2.1 Vilka vi delar dina data med

För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen pcrtester.se lämnas personuppgifter ut till Google i USA genom Google Ads, Google Analytics och Google Tag manager samt Facebook Inc. PCR-tester Stockholm vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. PCR-tester Stockholm säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

5.2.2 Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

5.3 Personuppgiftsbehandling ur patientperspektiv

PCR-tester Stockholm är i egenskap av vårdgivare och som ägare och tillhandahållare av tjänsten PCR-tester Stockholm som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras när du använder PCR-tester Stockholm. PCR-tester Stockholm använder sig av en svensk underleverantör som tekniskt tillhandahåller en plattform och som personuppgiftsbiträde. Underleverantör har avtalsenligt åtagit sig att behandla personuppgifter i enighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig svensk lagstiftning. Underleverantören får inte behandla, vidarebefordra, eller ta del av personuppgifterna på något annat sätt än för ändamålet att tillhandahålla en säker och uppdaterad plattform samt relaterade tjänster, såvida inte överföringen krävs enligt unionsrätten eller svensk rätt. Det är läkaren som tillhandahåller vård till dig som kommer att ta del av dina personuppgifter. All data överförs krypterat och behandlas enligt patientdatalagen och EU:s dataskyddsförordning (GDPR). För upprätthålla våra skyldigheter och fullgöra våra åtagande som vårdgivare, bland annat föra journal, behöver personuppgifterna som hanteras lagras.

6. Kontakt & Kundtjänst

Kontakta oss på [email protected], vi svarar så snart som möjligt.

7. Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.
Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.
När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.
Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.
Cookies används inte för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookies innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av pcrtester.se som avsett. Cookies kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

8.1 Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning och/eller orsak som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller även under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse.

8.2 Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger PCR-tester Stockholm inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

8.3 Synpunkter och klagomål

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Därför välkomnar vi dina synpunkter. Om du är missnöjd med tjänsten som PCR-tester Stockholm tillhandahåller kan du i första hand vända dig direkt till oss på [email protected].

8.4 Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.